(+381 11) 334-03-41

Адвокатска комора Београда

Fiat justicia
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О БРИСАЊУ АДВОКАТА ИЗ ИМЕНИКА

                                                                    В А Ж Н О    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
                                                                               О      Б Р И С А Н Ј У  
                                                                А Д В О К А Т А   И З    И М Е Н И К А

   
                          ПОЗИВАМАО све адвокатае, чланове Адвокатске комора Београда, кји нису измирили своја дуговања према Комори по основу чланарине као и оне који још увек нису уплатили трошкове уписа у Именик адвоката који име је одобрен на више месечних рата, а та су договања доспела на наплату пре годину дана, да то учине одмах, с обзиром да је Управни одбор на седници од 26.05.2015.године, након достављања опомена тим адвоактима током марта месеца,донео одлуку о њиховом брисању из именика адвоката


  У ПРАВНИ     ОДБОР  
 Адвокатске комора Београда

10.06.2015.

Штампа вести