(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA

Poštovane kolege,

Kao što vam je poznato deo članova UO zakazao je sednicu Skupštine AK Beograda za 26.09.2010 godine u „Centru Sava“, sa početkom u 11 časova. To sazivanje navedene sednice Skupštine je nelegalno iz više razloga.Ja ću ukratko izneti samo one koji su sa stanovišta legalnosti najznačajniji. Shodno odrebi čl 19 st. 2 Statuta AK Beograda, određeno je da sednicu Skupštine saziva Predsednik komore na predlog UO ili Nadzornog odbora ili najmanje 50 advokata. Odredbom čl.19. st.4 Statuta predviđeno je da se predlog iz st.2 toga člana dostavlja u pismenoj formi., sa predlogom Dnevnog reda i materijalom koji se odnosi na predloženi Dnevni red. Odredbom čl.19 st.5 određeno je da za slučaj da Predsednik komore ne sazove sednicu u roku određenom u st.3 toga člana, da predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana. Iz napred navedene odredbe Statuta, jasno se uočava da predlog ovlašćenih predlagača za sazivanje Skupštine, mora biti dostavljen u pismenoj formi. On se kao takav u pismenoj formi dostavlja Predsedniku Komore koji saziva sednicu Skupštine. Međutim, to nije urađeno od strane UO AK Beograda, tj. nikada predlog o sazivanju Skupštine nije dostavljen Predsedniku AK Beograda u pismenoj formi. Činjenica da je na održanoj sednici UO AKB održanoj 12.07.2010 godine, izraŽine, izražen stav da je potrebno sazvati Skupštinu do kraja septembra, ne može predstavljati pismeni predlog za sazivanje sednice Skupštine. Na toj istoj sednici, ja sam kao predsednik Komore, upoznao sve prisutne članove UO, da sam već samoinicijativno odlučio da Skupštinu sazovem za septembar mesec, i to orijentaciono za kraj septmebra, a što se utvrđuje na osnovu uvida u transkript sa te sednice. Dakle, u takvoj situaciji kada nema pismenog predloga onda se ne može govoriti da predsednik Komore nije sazvao sednicu u roku od 30 da od dana prijema predloga, pa je usled toga isključeno da predlagač može sazvati sednicu Skupštine u daljem roku od 30 dana, jer tada „de jure“ nema predlagača, shodno navedenoj odredbi člana 19 Statuta AK Beograda. Ono što je bio stav članova UO na pomenutoj sednici održanoj 12.07.2010 godine, nikako se ne moće izjednačavati sa pismenim predlogom, pa čak i da je odluka UO doneta, jer ni ona ne može da zameni pismeni predlog za sazivanje Skupštine. Čak i u situaciji kada bi postojala odluka UO o sazivanju Skupštine, bio bi potreban pismeni predlog koji se dostavlja Predsedniku Komore, jer odluka UO služi samo kao osnov za sačinjavanje pismenog predloga o sazivanju Skupštine. Podsećam vas na odredbu čl.26 Statuta AK Beograda, u kome se određuje da Presednik Komore saziva sednice Skupštine i Upravnog odbora, predlaže Dnevni red za te sednice i predsedava im. Iz navedene odredbe jasno proizlazi da je Predsednik komore ovlašćen da saziva sednicu Skupštine i samoinicijativno, a ne samo na pismeni predlog UO ili Nadzornog odbora ili najmanje 50 advokata. Kada su u pitanju navedeni predlagači za sazivanje Skupštine, onda je u pitanju održavanje vanredne Skupštine, budući da je u odredbi čl.19 st.1 određeno da Skupština zaseda najmanje jedanput godišnje. Drugim rečima to je redovan tok stvari ali se od njega može odstupiti i kada se učini predlog od strane ovlašćenih predlagača ili pak od strane Presednika AK Beograda, koji je odredbom čl. 26 Statuta AK Beograda, ovlašćen da saziva sednice Skupštine uopšte, kao i one čije se sazivanje traži od strane navedenih predlagača. Otuda se sazvana sednica za 26 09.2010 godine, od strane dela članova UO, pojvljuje kao apsolutno nelegalna, jer UO nije istu mogao sazvati budući da se prethodno nije pojavio sa predlogom dostavljenim u pismenoj formi presedniku AK Beograda, u kom slučaju nije počeno ni da teče rok od 30 dana za sazivanje sednice od strane Predsednika, pa samim tim ni mogućnost njenog sazivanja u daljem roku od 30 dana od strane UO. Pored iznetog, sazivanje „NASTAVKA IZBORNE Skupštine AK Beograda “ koja je održana 22.05.2010 za 26. 09. 2010 godine je pravni i logički apsurd. Izborna Skupština AK Beograda koja je održana 22.05.2010 godine, faktički i pravno je završena saopštenjem rezultata Izborne komisije i rešenjima- odlukama Verifikacione komisije. Sednica koja je završena ne može se nastavljati, jer se može nastvaljati samo nešto što je prekinuto, a ne nešto što je završeno. Sama ta sednica UO, koja se navodi kao da je održana od 03.09.2010 godine, bila je prekinuta od strane mene, kao Predsednika AK Beograda, i ista se stoga nije mogla održavati ni pod rukovođenjem moga zamenika, jer sam saopštavanjem odluke o prekidu sednice okončao rad te započete, a ne dovršene sednice. Zamenik predsednika nije bio vlastan da rukovodi sednicom posle mog saopštenja da istu prekidam, jer to nije situacija koja se može izjednačiti sa odsutnošću ili sprečenošću predsednika. Dakle, sve odluke koje je UO na tako nelegalno održanoj sednici, od 03.09.2010 godine, doneo, jesu ništave i ne proizvode nikakvo pravno dejstvo, što znači da ni zakazivanje sednice Skupštine za 26.09.2010 godine nije legalno i iz ovog razloga, pored već napred navedenih razloga. Najzad ističem da se rezultati izbora sa Izborne Skupštine AK Beograda od 22.05.2010 godine ne mogu menjati čak ni od strane Skupštine AK Beograda, ukoliko za to ne postoje razlozi predviđeni Zakonom i Statutima AK Srbije i AK Beograda. Naime, odredbom čl.48 Statuta AK Srbije, predviđeno je da će Izborna komisija, ukoliko na osnovu izbornih akata utvrdi nepravilnosti, koje su očito uticale na rezultate izbora, predložiti Skupštini da poništi glasanje. U stavu 2 navedenog člana predviđeno je da o ponavljanju izbornog postupka odlučuje Skupština. Iz navedene norme jasno se vidi da samo Izborna komisija može predložiti Skupštini I TO IZBORNOJ, da poništi glasanje, samo onda kada je ona (Izborna komisija) utvrdila nepravilnosti koje su očito uticale na reuzltate izbora. Imajući u vidu da su petoro kandidata za različite funkcije i članove organa komore podneli tužbe Prvom osnovnom sudu u Beogradu, da su već dati odgovori na te tužbe, te da je sud već zakazao ročišta u dva predmeta za 13 oktobar, ne postoji apsolutno nikakva pravna mogućnost da Skupština koju je sazvao deo članova UO AK Beograda za 26.09.2010 godine, uopšte može raspravljati o ponavljanju izbornog postupka, koji u sebi podrazumeva i glasanje za nosioce funkcija i članove organa AK Beograda i delegate Skupštine AK Srbije. Dakle, samo sud ima ovlašćenje da svojom odlukom poništi rezultate izbornog postupka sa Izborne Skupštine AK Beograda održane 22.05. 2010 godine, a sama Izborna Skupština dok je u toku, kao što je napred izneto, može na predlog IZBORNE Komisije odlučiti o ponavljanju izbornog postupka(čl.48 Statuta AK Srbije). Prosto je neverovatno da deo članova UO AK Beograda može da sačini takav niz nezakonitih odluka i kao kulminaciju svega, sazove Skupštinu koja bi bila nastavak Izborne Skupštine AK Beograda, koja je održana i završena 22.05.2010 godine. Time pokazuju da im je namera da po svaku cenu razbiju profesinalnu organizaciju advokata Beograda, nadajući se da takvom njihovom držanju nema leka, kao i to da su advokati nedovoljno obavešteni o sadržaju Statuta svoje Komore i da će zbog toga biti u stanju da dobiju legitimitet za svoj nelegalni rad. Stoga upozoravam poštovane kolege da se ne odazivate toj nelegalno sazvanoj Skupštini za 26.09.2010 godine i time jasno saopštite pučističkoj grupi da nećete tolerisati nezakonit rad u Komori, a sve u cilju očuvanja digniteta vaše profesinalne organizacije i vas lično kao advokata. Sa poštovanjem,

U Beogradu, 14.09.2010.godine

PREDSEDNIK ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA

Slobodan Šoškić, advokat

Štampa vesti