(+381 11) 334-03-41

Advokatska komora Beograda

Fiat justicia
JAVNO SAOPŠTENJE

Dana 23.02.2012. godine Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je da odredbe člana 64. stav 4. Zakona o advokaturi u delu koji glasi: „prenos javnih ovlašćenja“ i člana 65. stav 4, koji glasi: "Advokatska komora Srbije odgovorna je za zakonito i pravilno vršenje javnih ovlašćenja i ovlašćena je da preduzima mere radi otklanjanja uočenih nedostataka u vršenju javnih ovlašćenja  ili rada organa advokatskih komora u njenom sastavu, uključujući i oduzimanje javnih ovlašćenja, u skladu sa zakonom i Statutom Advokatske komore Srbije" nisu u saglasnosti s Ustavom.

                 Ustavom Republike Srbije utvrđeno je: da su odluke Ustavnog suda konačne, izvršne i opšteobavezujuće (čl.166.); da je svako dužan da poštuje i izvršava odluke Ustavnog suda i da se izvršenje odluka Ustavnog suda uređuje zakonom (čl.171.st. 1. i 3.)

                 Polazeći od navedenih ustavnih zapovesti,  a imajući u vidu da se zakoni i drugi opšti akti za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti s Ustavom ne mogu primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravnosnažno rešeni (čl. 61. Zakona o Ustavnom sudu); da se otklanjanje posledica primene zakona  koji nije u saglasnosti s Ustavom vrši od strane nadležnog organa izmenom pojedinačnog akta donetog na osnovu Ustavu nesaglasnog zakona  (čl. 61 st. 1. Zakona), odnosno kada na taj način nije moguće, posebnom odlukom Ustavnog suda o povraćaju u pređašnje stanje, naknadi štete ili otklanjanju posledica na drugi način ( čl. 62. Zakona) sledi da Odluka Upravnog odbora A.K. Srbije broj 467/2011 od 18.05.11. godine o preuzimanju funkcije i ovlašćenja Upravnog odbora A.K.Beograd i raspisivanju izbora za sve organe te komore, i svi pravni akti, radnje i postupci preduzeti na osnovu te odluke i posledice iz toga nastale, bez pravnog su dejstva u postupcima koji nisu konačno ili pravnosnažno okončani pred državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja ili drugim subjektima.

        Prema tome izbor Slavka Jelovca za predsednika AK Beograda i ostalih organa, od strane grupe advokata, na skupu održanom 01.10.2011. god. JE NEZAKONITO.

                 U postupcima okončanim, danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u Službenom glasniku Republike Srbije, Advokatska komora Beograd će, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, inicirati odgovarajuće postupke, čime će se konačno, deregulacijama Advokatske komore Srbije, narušeni pravni poredak zasnovan na ustavnim načelima i jemstvima: vladavine prava; povinovanju svih Ustavu i zakonu; ustavnosti i zakonitosti, vratiti u svoj sklad i nužnu harmoniju u državi zasnovanoj na vladavini prava, načelima građanske demokratije i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.

Beograd, 1. marta 2012. godine

 ADVOKATSKA KOMORA BEOGRAD ZA UPRAVNI ODBOR

PREDSEDNIK

Slobodan Šoškić, advokat

Štampa vesti